Terms & Conditions Akropolis Apart Hotel

Hotel in Karlovy Vary

Terms & Conditions

Článek I. – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento Reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků klienta vyplývajících z odpovědnosti
Akropolis Apart Hotel (dále jen „Hotel“) za vady poskytnuté služby a jejich vyřizování.
2. Tento Reklamační řád se vztahuje na služby poskytované Hotelem. Nároky vzniklé z přepravy se
uplatňují a vyřizují na základě platných přepravních předpisů dopravních společností.

Článek II. – UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ

1. V případě vadně nebo neúplně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve
smlouvě s Hotelem, vzniká klientovi právo na reklamaci. Své právo uplatňuje vůči Hotelu
prostřednictvím jeho pověřených pracovníků nebo jiné jím pověřené osoby, a to v místě a čase
poskytování služby.
2. Reklamaci služeb lze uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení
pobytové akce, jinak právo na reklamaci zaniká.
3. Reklamaci může klient uplatnit ústně nebo písemně. V případě ústního reklamačního podání,
není-li reklamaci v plném rozsahu vyhověno ihned, je klient povinen podat bez zbytečného
odkladu reklamaci písemně nebo se zástupcem Hotelu sepsat reklamační protokol s uvedením
data, předmětu reklamace a stanovisek klienta i zástupce Hotelu. Zástupce Hotelu je na žádost
klienta povinen s ním reklamační protokol sepsat.
4. Klient je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána
náprava. Uplatnění reklamace v místě a čase čerpání služby umožní odstranění vady okamžitě,
zatímco s odstupem času se komplikuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost
řádného a včasného vyřízení reklamace.
5. Klient je povinen při uplatňování reklamace svou reklamaci řádně zdůvodnit, event. skutkově
podložit a dodat potřebné doklady (smlouvu, doklad o zaplacení, atd.).
6. Reklamace se vždy vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž jeden zůstává klientovi a jeden Hotelu.

Článek III. – VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

1. Pracovník Hotelu odpovědný za vyřizování reklamací je povinen reagovat do 30 dnů ode dne
doručení reklamace, ve složitějších případech do 2 měsíců od jejího uplatnění.
2. Klient je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, specifikovat důvody,
eventuelně navrhnout způsob jejího vyřízení, pokud se reklamace prokáže jako odůvodněná.
3. Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění služby,
je-li to podle charakteru možné v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné, poskytne Hotel
přiměřenou slevu z ceny sjednané a reklamované služby, kterou pro vady nemohl klient využít
vůbec. Klient ztrácí nárok na slevu z ceny, jestliže uplatní reklamaci na vadu služeb až po
částečném využití služeb.
4. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části odůvodněná, je možné
nabídnout náhradní službu nebo poskytnout přiměřenou slevu.
5. O výsledku šetření bude klient písemně informován.
6. Nebude-li klient s výsledkem šetření souhlasit, může požádat o přehodnocení věcného vyřízení
reklamace funkčně nadřízeného pracovníka. Ten rozhodne o námitkách klienta v termínu do 30
dnů od jejich obdržení a jeho rozhodnutí je konečné.

Článek VI. – OSTATNÍ USTANOVENÍ

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku,
Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Článek V. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. července 2016.

Mikhail Kondratyev, jednatel
V Karlovych Varech 1 června 2016.